Zborová schôdza 89. zboru Cuprum

Zborová schôdza je vrcholným orgánom zboru, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fungovania zboru. Stretáva sa minimálne 1-krát za tri roky. Zborová schôdza má tieto úlohy:

 • volí a odvoláva zborového vodcu (štatutára zboru) a zborovú radu;
 • schvaľuje strategický plán;
 • schvaľuje správu o hospodárení za uplynulé obdobie;
 • rozhoduje o rozdelení zboru a zlúčení zboru s iným zborom.

Zborovú schôdzu tvoria a sú oprávnení hlasovať:
zborový vodca (vedúci), zástupca zborového vodcu (vedúceho), delegáti za oddiely združené v zbore, pričom oddiel má právo na jedného delegáta za každých 10 registrovaných členov v oddiele tri mesiace pred konaním zborovej schôdze. Prvým delegátom za oddiel je jeho vodca (vedúci).

Zborová schôdza Slovenského skautingu, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica sa uskutoční v pondelok 10.6.2019 o 17:30 (resp. po stretnutí s rodičmi). Delegátmi zborovej schôdze budú:

 • zborový vodca – Aďo
 • zástupca zborového vodcu – Mikanka
 • 1. odd. Štrimfle (34 členov) – 3 delegáti – Any + 2
 • 1. odd. Strážci (44 členov) – 4 delegáti – Makak + 3
 • 1. odd. Rodinkári (11 členov) – 1 delegát – Minehaha

Samozrejme Zborovej rady sa môžu zúčastniť i ostatní členovia a priatelia našeho zboru (aj rodičia).

PROGRAM, resp. to čo by sme chceli dohodnúť:

 • Zmena sídla zboru (o pár ulíc vyššie:)
  • Pieninská 13, 974 11 Banská Bystrica
 • Zložiť a zvoliť novu zborovú radu
  • Ak chcete fungovať v zborovej rade a posúvať náš zbor vpred alebo aj ak viete o niekom kto by chcel prosím píšte zborovému vodcovi (vo forme: MENO + FUNKCIA – resp. krátky popis toho v čo by ste chceli zastrešovať, resp. v čom vidíte svoj potenciál pre zbor)
 • Stratégia na najbližšie obdobia –
  • ako a kam chceme smerovať
 • Iné ….

Ak máte záujem podieľať na ďalšom fungovaní našeho zboru, máte nápady alebo pripomienky, zborová schôdza je to správne miesto.