Vaše 2% budú v dobrých rukách

Venujte svoje 2% a pomôžte deťom a mladým ľuďom získať pozitívne hodnoty a mnoho zaujímavých zručností.

Vaše 2% použijeme na

Na podporu voľnočasových aktivít v prírode. Celoročne chodíme s deťmi na výlety, putovné a stanové tábory, kde sa učia samostatnosti, tímovej spolupráci a spolupatričnosti. Aj vďaka 2% sme v roku 2022 mohli zafinancovať 5 skautských akcií , čím sme znížili ich účastnícky poplatok.

Vykrytie prevádzkových nákladov. Skauti sa stretávajú počas celého roku v tzv. družinách—menších skupinách, ktoré vedie radca—rovesník. Družiny sa stretávajú v klubovni, ktorá je zriadená v prenajatých priestoroch. K táboreniu potrebujeme uskladniť aj táborový materiál, preto ďalšie prevádzkové náklady súvisia s prenájmom skladových priestorov.

Vzdelávacie aktivity. U nás sa už mladí radcovia a radkyne učia zručnostiam, ktoré rozširujú ich kompetencie— ako pracovať v tíme, pripraviť menšiu či väčšiu zážitkovú aktivitu, komunikovať, plánovať a motivovať druhých. Tieto vzdelávacie kurzy a školenia nie sú zadarmo. V našom zbore chceme podporiť každého, kto prejaví snahu rásť a rozvíjať sa a peniaze by v tom nemali hrať rolu. Preto chceme svojim členom na takéto zážitkové vzdelávanie prispievať. V roku 2022 sa aj vďaka finančnej podpore zo získaných 2% podarilo 3 skautkám úspešne absolvovať radcovský kurz.

Materiál. Všetci skauti a skautky sú dobrovoľníci. Zabezpečenie materiálneho vybavenia či už na schôdzky alebo tábor, je jedna zo základných potrieb a podpory ich činnosti. Patria do nej aj nášivky a ocenenia, príručky, knižky, kancelársky materiál, ale nechýbajú ani také „chuťovky“ ako sisalové laná na viazané stavby, petrolejky, sekery a iné tábornícke potreby ;).

Medzinárodné zážitky. Skauting je svetové hnutie, ktoré umožňuje nadväzovať priateľstvá aj mimo hraníc a zažiť úžasnú multikultúrnu atmosféru na stretnutiach nazývaných JAMBOREE. Keďže sa jedná o mládežnícke aktivity v zahraničí, vždy sa snažíme našim členom prispieť ako na vstupný poplatok, tak aj na cestu alebo iné režijné výdavky.

Údaje potrebné na poukázanie 2% 89.zboru CUPRUM

  • Obchodné meno/názov: Slovenský skauting, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 35999080
  • Adresa/sídlo: Pieninská 13, 974 11 Banská Bystrica
  • POZOR! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.

89. zbor Cuprum je zaregistrovaný medzi poberateľmi 2% z daní na stránke Notárskej komory.

Vyhlásenie
o poukázaní podielu
zaplatenej dani z prímov FO
Potvrdenie
o zaplatení dane
z príjmov zo závislej činnosti

Viac informácií o postupnosti krokov k poukázaniu 2%, resp. 3% nájdete napríklad na stránke Slovenského skautingu alebo www.rozhodni.sk.

S Vašou podporou dokážeme sprostredkovať pozitívne hodnoty a mnoho zaujímavých zručností deťom a mladým ľuďom.